Играта на Бош и КРЕЗ

Правила за провеждане на промоционална игра

1. Определения:

"Игра" - Промоционална игра с награди, която се провежда от Организатора в съответствие с определените за нея правила.

"Организатор" – "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 204174413, гр. Пазарджик 4400, ул."Стоян Ангелов" - Строймаркет КРЕЗ.

"Правила" - настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

"Участник" - Участник в промоционалната игра с награди може да бъде всяко физическо лице, навършило 18г., което е закупило в търговските обекти на организатора електроинструменти или консумативи с марка BOSCH на стойност 50,00 (петдесет) лева с ДДС или повече, в периода 03.09. - 30.11.2019 г. и попълнило талон за участие в Играта.

Участници в играта не могат да бъдат:

(А) лица, които към датата и по време на провеждането на играта са били или са служители на Организатора и членове на техните семейства;

(Б) лица, участващи в разработването, производството и разпространението на рекламните материали за играта.

"Електроинструменти или консумативи с марката BOSCH" - в промоцията участват всички електроинструменти и консумативи с марката BOSCH.

Допълнително уточнение: домакинските електроуреди не са електроинструменти според класификацията на Организатора.

"Талон за участие" – получава се при покупка, отговаряща на условията за участие на касата на търговските обекти на организатора.

При попълване се изисква вписване на лични данни и данни за покупката: трите имена на участника, телефон, електронна поща, дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура), частична информация за актуален адрес: Населено място.

"Печеливши" – 4 (четирима) от Участниците в играта, избрани на случаен принцип.
Участието за Наградите в играта, описани в следващата точка от настоящите Правила не e обвързано с покупка на други стоки с марката Bosch извън горепосочените. Определянето на печелившите, които ще получат Награди, ще се осъществи измежду всички участници, които коректно са попълнили и пуснали в талона за участие в посочения за това срок. Определянето на печелившите ще се проведе на 04.12.2019г. на случаен принцип в присъствието на нотариус.

"Награди"

1 електрически скутер Motoretta D1 на стойност 3000 лв. с ДДС;

1 винтоверт BOSCH на стойност 549 лв. с ДДС;

1 водоструйка BOSCH на стойност 300 лв. с ДДС;

1 комплект консумативи BOSCH на стойност 80 лв. с ДДС.

Правилата по теглене и раздаване на наградите са описани в т. 6 от настоящите Правила.

"Лични данни" – Трите имена на участника, телефон, електронна поща, населено място, както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от КРЕЗ България ЕООД, който е регистриран администратор на лични данни.

 

2. Име на промоционалната игра с награди:

"Спечели с КРЕЗ”.

 

3. Форма на провеждане на промоционалната игра с награди:

Урни, разположени в Хипермаркет КРЕЗ и Строймаркет КРЕЗ.

 

4. Период на провеждане на промоционалната игра с награди:

4.1. В Играта участва всеки, попълнил и пуснал талон в специално обособените за томболата на Играта урни в търговските обекти на Организатора в периода от 08:00 часа на 03.09.2019 г. до 20:00 часа на 30.11.2019 г.

4.2. Играта се провежда на територията на Република България.

 

5. Условия за участие в промоционалната игра:

5.1. Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на електроинструменти и консумативи с марка BOSCH в гореописания период, като при регистрация се посочат трите имена на участника, телефон, електронна поща, населено място, както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

5.2. За участие в Играта, желаещите трябва направят покупка на електроинструменти и консумативи с марката BOSCH от наличния асортимент в търговските обекти на Организатора на стойност 50,00 (петдесет) лева с ДДС или повече.

5.3. Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото фискални документа притежава, отговарящи на условията за участие в играта. Не е възможно повторно регистриране на един и същ фискален документ.

5.4. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие.

5.5. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

5.6. Талони за участие се събират в специално обособената за томболата на Играта урна в търговските обекти на Организатора в периода от 03.09.2019 г. до 30.11.2019 г.

5.7. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора www.krez.bg/boschgame, както и са достъпни при поискване в търговския обект от сектор Информация. Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

 

6. Принцип на раздаване на наградите

6.1. Печелещите се теглят на 04.12.2019 г. в присъствието на представители на Организатора и нотариус в Хипермаркет КРЕЗ.

6.2. Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им в търговските обекти и Facebook страницата на организатора. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите, представител на организатора ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

6.3. За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора трите си имена, както и копие от документ за покупката.

6.4. При получаване на наградите, печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в играта, посредством сверка на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката. 

6.5. Наградите в т.6.1 се получават на място или чрез куриер в периода от 05.12.2019 г. до 12.12.2019 г. включително.

6.6. Печелившите наградите се теглят на 04.12.2019 г. в 18:00 часа в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

6.7. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т.10.2. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

 

7. Права и задължения на Участника в играта:

7.1. Участникът в играта има право:

- да вземе участие в промоционалната игра при условията, описани в настоящите Правила;

- да получи информация за провеждането на промоционалната игра, описана в настоящите Правила;

- да получи наградата, в случай че е избран за печеливш.

7.2. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от доставчик на куриерски услуги с цел получаване на наградата.

 

8. Права и задължения на Организатора:

8.1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Организаторът се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата игра и за доставяне на спечелената награда.

8.2. Организаторът на играта е длъжен да:

- спазва изискванията на настоящите Правила;

- да връчи наградите на печелившите участници в играта.

8.3. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В този случай Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда, тъй като сумата на получената награда е над тази определена от закона стойност.

 

9. Обявяване на печелившите участници

9.1. Печелившите на наградите се публикуват на фейсбук страницата на Организатора на Играта до 2 часа след обявяването им.

 

10. Получаване на наградите

10.1. Всеки печеливш ще бъде информиран за спечелената награда чрез телефонно обаждане или имейл, предоставени от Участника при попълване на талона за участие в Играта.

10.2. В случай, че Организаторът не може да се свърже със съответния печеливш по описаните начини в срок до 10 работни дни от избирането му за получател на наградата, и съответния печеливш не е направил усилия за обратна връзка с Организатора, участникът губи правото си да получи наградата.

10.3. Наградите се получават на място в Хипермаркет КРЕЗ лично или чрез куриер на допълнително уточнен между получателя и Организатора адрес на доставка за сметка на Печелившия. Куриерът посещава два пъти посочения адрес.

10.4. Наградите не могат да бъдат получени и/или преотстъпени на трето лице.

10.5. Организаторът не носи отговорност:

- В случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш;

- При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.6. Наградата не може да бъде разменяна, включително и за нейната парична равностойност.

10.7. Участието в промоционалната игра с награди и получаването на Награда е доброволно.

 

11. Общи условия

11.1. С участието си в промоционалната игра Участниците се съгласяват, че приемат условията и правилата за участие в нея.

11.2. С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградите. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД при условията на Закона за защита на личните данни само за целите на Играта.

11.3. Настоящите Правила влизат в сила oт 00:00 часа на 03.09.2019 г.

11.4. Организаторът запазва правото да прави промени в настоящите Правила. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в страницата на промоционалната игра или търговските обекти.