ТЕЛЕФОН НА КЛИЕНТА
0700 800 30

Меню
Меню
  • Начало
  • Правила за томбола на KREZ и Bosch

Правила за томбола на KREZ и Bosch

Правила за провеждане на играта

"Акумулаторни машини Bosch”

 

1. Определения:

"Игра" - Промоционална игра с награди „Акумулаторни машини Bosch", която се провежда от Организатора в съответствие с определените за нея Правила.

"Организатор" – КРЕЗ България ЕООД

"Правила" - настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

"Участник" - Участник в промоционалната игра с награди може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 г., което е закупило в търговските обекти на организатора електроинструмент/и или консумативи с марка BOSCH на стойност 50,00 (петдесет) лева с ДДС или повече, в периода 03.12-02.01.2022 г. и попълнило и пуснало в урната талон за участие в Играта.

Участници в играта не могат да бъдат:

(А) лица, които към датата и по време на провеждането на играта са били или са служители на Организатора и членове на техните семейства;

(Б) лица, участващи в разработването, производството и разпространението на рекламните материали за играта.

"Електроинструменти или консумативи с марката  BOSCH" - в промоцията участват всички електроинструменти и консумативи с марката BOSCH.                                                                                                                                                      Допълнително уточнение: домакинските електроуреди и автомобилните аксесоари не са електроинструменти според  класификацията на Организатора.

"Талон за участие" – получава се при покупка отговаряща на условията за участие на касата на търговските обекти на Организатора

При попълване се изисква вписване на лични данни и данни за покупката: трите имена на участника, телефон, електронна поща, дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

"Печеливш" – трима от Участниците в играта, избрани на случаен принцип.

Участието за Наградите в играта, описани в следващата точка от настоящите Правила не e обвързано с покупка на други стоки с марката Bosch извън горепосочените. Определянето на печелившите, които ще получат Награди, ще се осъществи измежду всички участници, които коректно са попълнили и пуснали талона за участие в посочения за това срок. Определянето на печелившите ще бъде на 05.01.2023 г. Изтеглянето ще се осъществи на случаен принцип.

"Награди" - 2 ( два ) винтоверта GSR 120-LI на стойност 229 лв с ДДС и 1 ( един ) винтоверт GSR 180-LI на стойност 319 лв с ДДС

Правилата по теглене и раздаване на наградите са описани в т. 6 от настоящите Правила.

"Лични данни" – Трите имена на участника, телефон, електронна поща,както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от КРЕЗ България ЕООД, регистриран администратор на лични данни.

2. Име на промоционалната игра с награди

„Акумулаторни машини Bosch”

3. Форма на провеждане на промоционалната игра с награди

Урна в магазина

4. Период на провеждане на промоционалната игра с награди

4.1. В Играта участва всеки Участник, попълнил и пуснал талон в специално обособените за томболата на Играта урни в търговските обекти на Организатора в периода от 08:00 часа на 03.12.2022г. до 20:00 часа на 02.01.2023 г.

4.2. Играта се провежда на територията на Република България.

5. Условия за участие в промоционалната игра:

5.1. Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на електроинструменти и консумативи с марка BOSCH в периода 03.12-02.01.2023г, като при регистрация се посочат трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

5.2. За участие в Играта, желаещите трябва направят покупка на електроинструменти и консумативи с марката BOSCH от наличния асортимент в търговските обекти на Организатора на стойност над 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

5.3. На касата, след заплащане на покупката си, всеки клиент получава касова бележка и ако стойността на касовата бележката е над 50,00 (петдесет) лева с ДДС, клиентът има право да участва в играта и възможност да спечели една от описаните награди.

5.4. Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото фискални документа притежава, отговарящи на условията за участие в играта .Не е допустимо повторно регистриране на един и същ фискален документ.

5.5. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие.

5.6. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

5.7. С участието си в промоционалната игра Участниците се съгласяват, че приемат условията и правилата за участие в нея.

5.8. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в промоционалната игра и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора само за целите на тази Игра. Участниците се съгласяват, че имената им ще бъдат публикувани в случай на спечелване на награда.

5.9. Талони за участие събират в  специално обособените за томболата на Играта урни търговските обекти на Организатора в периода от 03.12-02.01.2023г г.

5.10. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора www.krez.bg  , както и са достъпни при поискване в търговските обекти от сектор информация. Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

6. Принцип на раздаване на наградите

6.1. Печелещите се теглят на 05.01.2023 г. в присъствието на представители на Организатора.

6.2. Собственото име и инициалите на фамилното име на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им в търговските обекти и страницата на Организатора. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите, представител на организатора  ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

6.3. За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора лична карта или шофьорска книжка, както и копие от документ за покупката.

6.4. При получаване на наградите, печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в играта посредством сверка на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката.

6.5. Наградите в т.6.1 се получават чрез куриер  в периода от 05.01.2023г. до 31.01.2023г. включително.

6.6. Печелившите наградите се теглят на 05.01.2023 г. в 12:00 часа в присъствието на представители на Организатора.

6.7. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т.10.2. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

7. Права и задължения на Участника в играта:

7.1. Участникът в играта има право:

- да вземе участие в промоционалната игра при условията, описани в настоящите Правила;

- да получи информация за провеждането на промоционалната игра, описана в настоящите Правила;

- получи наградата, в случай че е избран за печеливш.

7.2. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от негови доставчици на услуги, на които е възложил задачи като куриерски услуги.

8. Права и задължения на Организатора:

8.1. Организаторът на играта е длъжен да:     

- спазва изискванията на настоящите Правила;

- да връчи наградите на печелившите участници в играта.

8.2. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В този случай Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда, тъй като сумата на получената награда е над тази определена от закона стойност.

9. Лични данни

9.1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора

9.2. Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно следните категории свои лични данни:

- контактни данни (три имена, телефон, имейл)

- при спечелване на награда - пощенски адрес за изпращане на наградата.

9.3. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че администратор на Вашите лични данни е Организаторът, чиито контактни данни са посочени в т. 1.

9.4. Контакт във връзка с обработването на лични данни: [email protected]

9.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците.

9.6. Целите на обработката и правните основания са: Провеждане на наградна игра в съответствие с настоящите условия на играта (Правно основание: Чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR, изпълнение на договор) и изпълнение на изискванията на данъчното законодателство, както е посочено в т. 8.3. (Правно основание Чл. 6, пар. 1 буква в) от GDPR, спазване на законово задължение).

9.7. За провеждане на играта Вашите лични данни няма да се предоставят на трета страна, чието управление се намира извън рамките на ЕС.

9.8. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на играта. За целите на данъчното облагане данните във връзка със служебните бележки за награди над 100 лв. се съхраняват са срок от 10 години.

9.9. С цел максимална грижа за неприкосновенността на личните данни на участниците, Организаторът публикува Печелившите участници само с първо име и инициали и фамилията, без по този начин да допуска разкриване на самоличността на физическото лице, като същевременно коректно демонстрира на своята аудитория резултатите от провеждането на играта.

9.10. Имате следните права във връзка с личните ви данни:

- да получите достъп до вашите лични данни, които се обработват в играта

- да поискате Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато обработката не отговаря на законовите изисквания

- право на преносимост на данните

- да възразите срещу или ограничите обработването

- да оттеглите съгласието си по всяко време лично или на посочения в т.9.4. имейл

 - да подадете жалба ако правата ви са нарушени към Комисия за защита на личните данни на Р.България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/.

10. Обявяване на печелившите участници

10.1. Печелившите на наградите се публикуват на интернет страницата  и в търговските обекти, в които е провеждана Играта обекти на Играта на своевременно.

11. Получаване на наградите

11.1. Всеки печеливш ще бъде информиран за спечелената награда чрез телефонно обаждане или  имейл, предоставени от Участника при регистриране на страницата на Играта, като информацията ще бъде също публикувана и на страницата.

11.2. В случай че Организаторът не може да се свърже със съответния печеливш по описаните начини в срок до 10 работни дни от избирането му за получател на наградата,  и съответния печеливш не е направил усилия за обратна връзка с Организатора, участникът губи правото си да получи наградата си.

11.3. Наградите се получават лично или лично чрез куриер на допълнително уточнен между получателя и Организатора адрес на доставка. Куриерът посещава два пъти посочения адрес.

11.4. Наградите могат да бъдат получени и/или преотстъпени на трето лице, при представяне на нотариално заверено удостоверение в полза на третото лице. В този случай, печелившият участник трябва да уведоми Организатора предварително и да предостави трите имена, дата на раждане и постоянен адрес по лична карта на представителя.

11.5. Организаторът не носи отговорност:

- В случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник или негов представител да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш;

- При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

11.6. Наградата не може да бъде разменяна/ заменяна, включително и за нейната парична равностойност.

11.7. Участието в промоционалната игра с награди и получаването на Награда е доброволно.

12. Общи условия

12.1. Настоящите Правила влизат в сила oт в 00:00 часа на 03.12.2022г.

12.2. Организаторът запазва правото да прави промени в настоящите Правила. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в страницата на промоционалната игра или търговските обекти.

12.3. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в своите обекти и на интернет страницата си, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

12.4. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши, за претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

12.5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“. Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки