ТЕЛЕФОН НА КЛИЕНТА
0700 800 30

Меню
Меню

Томбола за SMART TV

Правила за провеждане на томбола за SMART TV

"SMART TV за 13 години Хипермаркет КРЕЗ”

1. Определения:

"Игра" – томбола с награда по случай 13 години Хипермаркет КРЕЗ, която се провежда от КРЕЗ България ЕООД в съответствие с определените за нея правила.

"Организатор" – "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 204174413, гр. Пазарджик 4400, ул. "Стоян Ангелов" - Строймаркет КРЕЗ.

"Правила" - настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

"Обект" - търговски обект "Хипермаркет КРЕЗ", намиращ се на адрес:  гр. Пазарджик, ул. "Христо Касапвелев" 1.

"Участник" - участник в промоционалната игра с награда може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 г. Участници в играта не могат да бъдат: лица, участващи в разработването, производството и разпространението на рекламните материали за Играта.

"Талон за участие" – получава се на каса в „Хипермаркет КРЕЗ“ при получаване на касов бон на стойност над 30 лв. през периода 03.11.2022 г. – 30.11.2022 г.

"Печеливш" – 1 (един) от Участниците в Играта, избран на случаен принцип, чрез физическо изтегляне на талон от пригодена за Играта урна.

Определянето на печелившия Участник, който ще получи Наградата, ще се осъществи измежду всички участници, които коректно са попълнили своя Талон за участие и поставили своя Талон в урната, в посочения в Правилата срок. Определянето на печелившия ще се извърши на 30.11.2022 г. на случаен принцип в присъствието на нотариус.

"Награда" - 1 (един) бр. SMART телевизор, марка: Axen, модел:  AX50FIL403, размер на екрана: 50 инча.

"Лични данни" – име и фамилия на Участника, номер на касов бон, телефон, електронна поща. Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от КРЕЗ България ЕООД, който е регистриран администратор на лични данни.

2. Име на промоционалната игра с награди:

"SMART TV за 13 години Хипермаркет КРЕЗ”.

3. Механизъм за провеждане на Играта:

3.1. Непосредствено до централни каси и тези на отдел Градина са разположени запечатани урни, в която Участникът поставя Талона си за участие.

3.2. Участникът проверява актуалността на данните си, отбелязани на Талона. Прегъва Талона на две части, така че информацията, която съдържа, да не бъде видима и пуска Талона в Урната.

3.3. При несъответствие на данните в талона, Участникът се обръща към отдел Информация за редактиране на данните му. Талонът с невярната информация НЕ СЕ ПУСКА В УРНАТА, а се предава на отдел Информация за корекция на данните. След като данните са коригирани, Участникът попълва нов Талон с коректни данни и го поставя по указания начин в Урната

4. Период на провеждане на Играта:

4.1. В Играта участва всеки клиент на КРЕЗ, който е пазарувал в единствено „Хипермаркет КРЕЗ“ на стойност над 30 лв., получил е Талон за участие, попълнил го е коректно и го е пуснал в Урната, намираща се в Обекта на Организатора в периода от 08:00 часа на 03.11.2022 г. до 20:00 часа на 30.11.2022 г.

4.2. Играта се провежда на територията на Република България.

5. Условия за участие в Играта:

5.1. В играта може да участва всеки, който е пазарувал в Хипермаркет КРЕЗ в периода 03.11.2022 г. – 30.11.2022 г. на стойност над 30 лв.

5.2. Право на участие НЯМАТ клиентите, пазарували на стойност над 30 лв. в периода на Играта онлайн на www.krez.bg или в останалите обекти на фирмата.

5.3. Едно лице може да участва неограничен брой дни, в случаите, когато условията от т. 5.1. са изпълнени.

5.4. Организаторът си запазва правото да отстрани, по всяко време от промоционалната Игра и свързаното с нея теглене на награди, Участник, който не спазва правилата за участие.

5.5. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

5.6. Талони за участие се събират в специално обособените за томболата на Играта урни в „Хипермаркет КРЕЗ“ в периода 03.11.2022 г. – 30.11.2022 г.

5.7. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора www.krez.bg, както и са достъпни при поискване в търговския обект от сектор Информация. Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

6. Принцип на изтегляне и предаване на наградата:

6.1. Печелившият се изтегля на 30.11.2022 г. в присъствието на представители на Организатора и нотариус в Хипермаркет КРЕЗ.

6.2. Името на печелившия в Играта ще бъде обявено в рамките на 2 работни часа от изтеглянето му в Хипермаркет КРЕЗ и Facebook страницата на Организатора. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившия Участник, представител на Организатора ще се свърже с него чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

6.3. За легитимация печелившият Участник следва да предостави на Организатора трите си имена, касов бон, както и Лична карта.

6.4. При получаване на наградите печелившият Участник ще трябва да се идентифицира като печеливш в Играта, посредством сверка на предварително посочените лични данни. 

6.5. Наградата в т. 6.1 се получава на място, лично, в периода от 01.12.2022 г. до 11.12.2022 г. включително.

6.6. Заедно с избора на основния печеливш, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за наградата, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т. 10.2. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

7. Права и задължения на Участника в Играта:

7.1. Участникът в играта има право:

- да вземе участие в промоционалната игра при условията, описани в настоящите Правила;

- да получи информация за провеждането на промоционалната игра, описана в настоящите Правила;

- да получи наградата, в случай че е избран за печеливш.

7.2. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора с цел получаване на наградата.

8. Права и задължения на Организатора:

8.1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Организаторът се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата игра и за доставяне на спечелената награда.

8.2. Организаторът на играта е длъжен да:

- спазва изискванията на настоящите Правила;

- да създаде условия за честно провеждане на Играта;

- да връчи наградите на печелившите участници в играта.

8.3. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В този случай Организаторът следва да получи необходимите личните данни на Печелившия, за да подаде декларация от негово име, чрез която да поеме облагането на спечелената награда, тъй като сумата на получената награда е над тази определена от закона стойност.

8.4 Организаторът има право да изключи Участници от играта, които не спазват Правилата, опитват се да увредят умишлено или неумишлено Системата за участие в играта, използват недобросъвестни методи за фалшификация на талони или неоторизиран достъп до Системата за участие в играта и други действия, които са в разрез с Правилата.

9. Обявяване на печелившия участник:

9.1. Печелившият Участник се публикува във Фейсбук страницата на Организатора на Играта до 2 часа след обявяването му.

10. Получаване на наградата:

10.1. Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената награда чрез телефонно обаждане или имейл, предоставени от Участника в Талона за участие.

10.2. В случай че Организаторът не може да се свърже със съответния печеливш Участник по описаните начини в срок до 10 работни дни от избирането му за получател на наградата и съответният печеливш не е направил усилия за обратна връзка с Организатора, участникът губи правото си да получи наградата.

10.3. Наградата се получават на място в Хипермаркет КРЕЗ лично.

10.4. Наградата не може да бъде получена и/или преотстъпена на трето лице.

10.5. Организаторът не носи отговорност:

- В случай, че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш;

- При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

- При невярно попълнени, непълни или неточни данни за контакт; 

10.6. Наградата не може да бъде разменяна, включително и за нейната парична равностойност.

10.7. Участието в промоционалната игра и получаването на Награда е доброволно.

11. Общи условия:

11.1. С участието си в промоционалната игра Участниците се съгласяват, че приемат условията и правилата за участие в нея.

11.2. С участието си в играта Участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица, ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградата. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД при условията на Закона за защита на личните данни и само за целите на Играта.

11.3. Настоящите Правила влизат в сила oт 00:00 часа на 03.11.2022 г.

11.4. Организаторът запазва правото да прави промени в настоящите Правила. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в страницата на промоционалната игра или търговските обекти.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“. Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки